天津找代生小孩怎么读拼音?-天津找代生小孩简写怎么拼?

天津找代生小孩【词语拼音】:tian jin zhao dai sheng xiao hai
天津找代生小孩【词语简写】:tjzdsxh